Dwa tygodnie temu wysłałem do Kancelarii Prezydenta drugi wniosek o udostępnienie informacji publicznej, którego przedmiotem była m.in. treść umów o wykonanie opinii prawnych o ustawie o OFE, a w szczególności nazwiska autorów i wysokość ich wynagrodzenia. Wczoraj otrzymałem odpowiedź, która rozwiewa niektóre wątpliwości co do tych opinii. Oczywiście, jak można się było spodziewać, Kancelaria Prezydenta wciąż wybiórczo stosuje ustawę o dostępie do informacji publicznej i części informacji postanowiła nie ujawnić - ale o tym za chwilę.

Czego dowiedziałem się z wczorajszego pisma? (Treść w PDF: strona 1, strona 2)

  • “Skarb Państwa - Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zawarła pisemne umowy z osobami nie będącymi pracownikami Kancelarii Prezydenta (…), których przedmiotem było wykonanie opinii naukowych odnoszących się do rozwiązań prawnych zawartych w projekcie ustawy (…), w tym w zakresie zgodności z Konstytucją RP.”

  • “Umowy zostały zawarte w dniu 22 lutego 2011 roku (…)”.

  • “Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie nabyła praw autorskich do wykonanych opinii.”

  • “Wysokość wynagrodzenia za wykonanie pisemnych opinii nie przekroczyła środków finansowych przeznaczonych na ten cel w planie finansowym Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.”

Jakich zaś informacji nie otrzymałem - wbrew prawnemu obowiązkowi organu do ich udostępnienia?

Pełnej treści umowy - a nie tylko opisu Treść umów jest informacją publiczną. Polecam w tym kontekście np. wyrok WSA w Olsztynie (II SA/Ol 71309):

**Zawarcie umowy zlecenia** na wykonanie określonych czynności na rzecz organu samorządu terytorialnego, mimo że nie podlegało przepisom Prawa zamówień publicznych, **skutkowało wytworzeniem informacji o charakterze publicznym. Informacja ta ma postać dokumentów: umowy i rachunków związanych wykonaniem tej umowy**. Gdyby organ uznał, że udzielenie tej informacji narusza którąś z tajemnic ustawowo chronionych winien odmówić jej udostępnienia w drodze decyzji z powołaniem się na konkretny przepis dający organowi taką możliwość.

Wysokości wynagrodzenia Co do statusu wysokości wynagrodzenia jako informacji publicznej WSA wypowiedział się w tym samym wyroku:

Wobec powyższego, skoro informacja publiczna dotyczy spraw publicznych, w szczególności zaś majątku publicznego i gospodarki finansowej prowadzonej przez organy samorządu terytorialnego, to **wynagrodzenie za wykonane na rzecz tego organu czynności mieści się w definicji informacji publicznej**, w szczególności w art. 6 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. Z naruszeniem zatem art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 16 ust. 1 u.d.i.p. odmówiono skarżącemu udostępnienia rachunków wystawionych przez zleceniobiorcę.

Zupełnym kuriozum jest ostatnie zdanie pisma organu, które trudno inaczej interpretować niż jako wyraz nieznajomości prawa:

W pozostałym zakresie Pana wniosek nie znajduje oparcia w przepisach ustawy (...), w szczególności z tego względu, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej bądź podlegają wyłączeniu na podstawie art. 5 ww. ustawy.

Wypadałoby przypomnieć Kancelarii Prezydenta, że w przypadku, gdy organ chce odmówić udostępnienia informacji publicznej ze względu na wyłączenia z art. 5 u.d.i.p. to nie ma on innego wyjścia niż wydać decyzję administracyjną (art. 16 u.d.i.p.), w której każdy konkretny przypadek wyłączenia oceniony byłby indywidualnie.

All Categories
 

about

I am a Lecturer (Assistant Professor) in Public Law and Legal Theory at the University of Surrey School of Law, a member of the Surrey Centre for Law and Philosophy, a Research Associate of the University of Oxford Centre for Technology and Global Affairs, and a Research Associate of the University of Oxford Programme for the Foundations of Law and Constitutional Government.

Contact

  • The School of Law, University of Surrey, Guildford GU2 7XH, United Kingdom
  • m.barczentewicz[to-delete]@surrey[to-delete].ac.uk

My other online places

Subscribe

To receive updates from this site, you can subscribe to the  RSS feed of all updates to the site in an RSS feed reader

Search