Pierwsza ugoda zawarta między członkami kartelu a Komisją Europejską

Niecały miesiąc temu Komisja Europejska ogłosiła zawarcie ugody w postępowaniu antymonopolowym z członkami kartelu na rynku pamięci DRAM (m.in. Nec, Hitachi, Mitsubishi i Samsung). Postępowanie wszczęte zostało na podstawie aplikacji leniency złożonej przez Micron, który otrzymał 100% redukcję kary. Co ciekawe, w tej sprawie złożonych zostało jeszcze pięć kolejnych aplikacji leniency, z których wszystkie w ocenie Komisji zasługiwały na redukcję (od 45% do 18%). Suma kar nałożonych przez Komisję to 331 mln EUR.

Ugoda jest instytucją wprowadzoną do europejskiego prawa konkurencji Rozporządzeniem 622/2008 z 30 czerwca 2008 r. Skutkiem ugody zawartej przez stronę postępowania antymonopolowego z Komisją Europejską jest z jednej strony automatyczne obniżenie wysokości kary za naruszenie o 10%, a z drugiej uznanie zarzutów Komisji (co może być wykorzystane w private enforcement) i utrata pewnych uprawnień proceduralnych (“strony nie mogą występować z wnioskiem o przeprowadzenie przesłuchania ustnego lub udostępnienie akt, po tym jak ich propozycje ugodowe zostały uwzględnione w przedsta- wieniu zarzutów” - zob. Obwieszczenie Komisji …).

Zobacz:

[Tekst opublikowany również na www.antitrust.pl]

Related