Przegląd publikacji naukowych (styczeń - kwiecień 2010)

Poniższy przegląd obejmuje polskojęzyczne artykuły naukowe nt. prawa konkurencji opublikowane w ciągu ostatnich miesięcy.

 • Katarzyna Mrzygłód, Decyzja zobowiązująca w prawie konkurencji UE, cz. I i II, Europejski Przegląd Sądowy, luty i marzec 2010.

 • Piotr Sitarek, Odpowiedzialność dominującego przedsiębiorcy na rynku nowych technologii - uwagi na tle wyroku SPI z 17.09.2007 r. w sprawie T-201/04 Microsoft Corp. v Komisja WE, Europejski Przegląd Sądowy, luty 2010.

 • Igor Postuła, Aleksander Werner, Orzecznictwo TS w sprawach wysokości wsparcia podlegającego zwrotowi w prawie pomocy publicznej UE, Europejski Przegląd Sądowy, luty 2010.

 • Konrad Kohutek, Drapieżnictwo cenowe jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w prawie konkurencji - Wytyczne KE z 2009 r. a stanowisko sądów wspólnotowych, Europejski Przegląd Sądowy, marzec 2010.

 • Arkadiusz Turczyn, Właściwość miejscowa sądów powszechnych w sprawach o roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, Europejski Przegląd Sądowy, marzec 2010.

 • Monitor Prawniczy 8/2010: DODATEK- Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce - wybrane zagadnienia
 1. Zakres działalności Prezesa UOKiK, M. Kalińska
 2. Rola Prezesa UOKiK w kontroli koncentracji, L Kolnierzak
 3. Leniency w polskim prawie antymonopolowym, L Kolnierzak
 4. Stosowanie przez Prezesa UOKiK wyjaśnień w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, A. Jaroszewska
 5. Zakres podmiotowy regulacji ustaw: o ochronie konkurencji i konsumentów, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Konsument jako podmiot chroniony przed praktykami zakazanymi w tych ustawach, W. Jurasz
 6. Stosowanie niedozwolonych postanowień umownych jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. Niedozwolone postanowienia umowne w obrocie nieruchomościami, W. Jurasz
 7. Porozumienia ograniczające konkurencje - wybrane zagadnienia, Ł. Dubiński
 8. Obowiązki, uprawnienia i kompetencje decyzyjne Prezesa UOKiK w przypadku prowadzenia postępowania paralelnie na podstawie krajowego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, S. Jóźwiak
 9. Prawo własności intelektualnej a prawo konkurencji - spór o pierwszeństwo w prawie europejskim, S. Jóźwiak
 10. Ochrona praw konsumentów przy zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość z uwzględnieniem specyfiki handlu elektronicznego A. Doering
 11. Decyzje zobowiązujące kończące postępowania w sprawach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, A. Doering

[Tekst opublikowany również na www.antitrust.pl]

Related